Ładuję...

REGULAMIN DLA GLAMIRA.pl

Wprowadzenie

Regulamin dla sprzedawcy e-commerce GLAMIRA.pl

1. Wprowadzenie

(a) Sprzedawca specjalizuje się w produkcji biżuterii i akcesoriów, które są oferowane przez system sklepu internetowego w GLAMIRA.pl. Ten ogólny regulamin ma zastosowanie dla każdej transakcji kupna produktów i usług przez Klienta od Sprzedawcy, chyba że zaznaczono inaczej.

(b) W ramach tych warunków, klient definiowany jest jako osoba fizyczna, która dokonuje transakcji ze sprzedawcą w celach prywatnych i osobistych, a nie w ramach innej działalności handlowej czy niezależnej, w jaką klient może być zaangażowany. Wykonawca, w rozumieniu tego regulaminu, to każda osoba prywatna, osoba prawna lub spółka zawierająca transakcję w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej.

(c) Wszelkie odstępstwa, sprzeczności, lub uzupełnienie dowolnego z zawartych tu warunków będzie stanowiło o nieważności umowy, chyba że uzgodniono inaczej w umowie między nabywcą a sprzedawcą.

(d) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie poprzez zmianę tej strony. Zaktualizowane warunki zastępują wszystkie poprzednie wersje Regulaminu.

(e) korzystanie ze Strony (w tym dostęp, przeglądanie i rejestracja w celu korzystania ze Strony) potwierdza bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i podlega ciągłej zgodności z niniejszymi Warunkami.

2. Zawarcie Umowy

(a) Oferta sprzedawcy może ulec zmianie w dowolnym czasie i bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia, według wyłącznego uznania Sprzedawcy. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań celem zapewnienia, że kolorystyka, wygląd i styl produktów Glamira na zdjęciach wyświetlanych na stronie internetowej odzwierciedla faktyczny stan i wygląd oryginalnych produktów, mogą zdarzyć się odstępstwa od tej reguły z powodu ograniczeń technicznych związanych z odtwarzaniem barw na Twoim sprzęcie komputerowym. W związku z powyższym, Glamira nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości na zdjęciach lub graficznych reprezentacjach produktów wyświetlanych na stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów, możesz oczywiście skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na service@glamira.pl

(b) Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację przez nabywcę wszystkich postanowień Regulaminu. Każdego zamówienia można dokonać na stronie internetowej Glamira. Transakcja stanowi wiążącą umowę zawarcia umowy zakupu produktów. Klikając w link "Wyślij zamówienie", w trakcie procesu składania zamówienia na stronie internetowej Glamira, klient dokonuje wiążącego zlecenia dla wszystkich produktów znajdujących się w koszyku. Zamówienie nie może być zmienione lub odwołane, za wyjątkiem warunków ekspresowych określonych w Regulaminie.

(c) Klient zostanie poinformowany e-mailem, jak tylko złożone zamówienie zostanie odebrane. Uwaga: odbiór pierwszego e-maila nie oznacza, że umowa została zawarta. Umowa zostaje zawarta poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub dopuszczenie produktów do wysyłki.

(d) Dopuszczenie produktów do wysyłki przez sprzedawcę także stanowi akceptację zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia bez podania przyczyny.

(e) Zawarcie umowy będzie akceptowane z zastrzeżeniem, że w przypadku niewłaściwej lub niepomyślnej wysyłki do sprzedawcy, żaden z produktów lub tylko części wysyłki zostaną dostarczone.

Warunek ten obowiązuje przy założeniu, że sprzedawca zawarł konkretną transakcję zabezpieczającą i nie został zaopatrzony przez poddostawcę z własnej winy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu pozyskania produktów. Jeśli produkty nie mogą być pozyskane, Glamira dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich płatności, które już zostały otrzymane. Jeśli produkty są niedostępne lub dostępne tylko w części, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

(f) Po zawarciu umowy – jeżeli produkty zostały zamówione elektronicznie – zawartość umowy, wraz z prawnie wiążącymi warunkami regulaminu zostanie wysłana do klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Dane zarejestrowane przez stronę stanowią dowód całkowitej transakcji przeprowadzonej pomiędzy marką Glamira i jej klientami. W przypadku sporu między Glamira a jednym z jej klientów w odniesieniu do transakcji dokonanej na stronie internetowej, dane zarejestrowane przez Glamira są traktowane jako niepodważalny dowód treści transakcji.

3. Zastrzeżenie własności i odstąpienie

(a) W odniesieniu do klientów: Zamówione produkty pozostają własnością sprzedawcy do czasu pełnej płatności
W odniesieniu do wykonawców: Sprzedawca zachowuje prawo własności towarów aż do pełnego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwającej relacji biznesowej.

(b) W przypadku naruszenia umowy ze strony klienta (z powodu, w szczególności, niedokonania płatności, fałszowania informacji na temat zdolności kredytowej lub rozstrzygnięć prawnych, lub wszczęcia postępowania upadłościowego wobec majątku klienta), sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towarów w dowolnym momencie, jeśli klient nie dokonał – lub jedynie w części dokonał – płatności za zamówione produkty.

(c) Wykonawca jest uprawniony do odsprzedaży zatrzymanych produktów w toku zwykłej działalności; już teraz przypisując wszystkie długi sprzedawcy; Kwota będzie ostateczna kwotą faktury z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które powstały przy odsprzedaży przedmiotów do klienta lub do osoby trzeciej. Sprzedawca akceptuje transfer. Po zakończeniu zadania, wykonawca jest uprawniony do odebrania roszczenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania płatności jeżeli wykonawca wykonuje swoje zobowiązania nieprawidłowo lub zwleka z płatnością.

(d) Na wniosek klienta, sprzedawca jest zobowiązany do zniesienia przysługujących mu zabezpieczeń w zakresie, w jakim ich wartość realna przekracza nasze należności od nabywcy o ponad 10%. Niemniej jednak, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru zabezpieczeń, które zostaną zniesione.

4. Ceny i Płatności

(a) Ceny mogą ulec zmianie. Kalkulacja ceny przebiega w oparciu o cennik i rabaty obowiązujące w dniu wysyłki lub usługi, oraz w oparciu o podatek od wartości dodanej (VAT), określony przez sprzedawcę.

(b) W odniesieniu do umów na odległość: Dodatkowe koszty wysyłki będą stosowane, jak wskazano w przeglądzie kosztów wysyłki (patrz Wysyłka; paragraf 6. niniejszego Regulaminu). Kwota ta będzie uiszczana w całości przez klienta, wraz z ceną za zamawiane produkty zawierającą podatek.

(c) Klient ma prawo rozliczenia wzajemnych roszczeń tylko wtedy gdy roszczenia te zostały prawomocnie zgłoszone i odpowiednio potwierdzone, któremu to potwierdzeniu nie zaprzecza sprzedawca. Klient może skorzystać tylko z prawa do odstąpienia od usługi, kiedy roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego.

(d) W przypadku błędu w cenie lub nieprawidłowych informacji i produkcie ze względu na błędy typograficzne lub systemu GLAMIRA rezerwuje sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień z nieprawidłowymi informacjami bez dalszych zobowiązań wobec klienta, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub informacji o wysyłce.

5. Opcje płatności i koszty wysyłki

(a) Klient może dokonać płatności za pomocą wszystkich głównych kart kredytowych, takich jak Visa, Mastercard i American Express. Płatność za pośrednictwem PayPal i opłata z góry są także możliwe. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia określonych sposobów płatności.

(b) Karta kredytowa i płatności PayPal są rozliczane w funtach szterlingach (PLN).

(c) W odniesieniu do płatności za pośrednictwem systemu PayPal: Klienci powinni zarejestrować się na paypal.co.uk. Wybierając PayPal jako metodę płatności, Klient wyraża zgodę na Regulamin systemu PayPal w przypadku braku innej umowy, lub też jeśli nie wyszczególniono inaczej w opisie produktu, produkty zostaną dostarczone z chwilą gdy kwota należności zostanie zaksięgowana na koncie PayPal Sprzedawcy.

(d) Koszty wysyłki są obliczane jako suma opłat za wysyłkę nałożone na sprzedawcę. Szczegółowe informacje można znaleźć w KosztachWysyłki.

6. Wysyłka

(a) O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeśli dotyczy) i nie uwzględniają kosztów wysyłki. Przesyłka i dostawa jest bezpłatna. Należy pamiętać o uwzględnieniu należności celnych, ponieważ mogą one wpływać na zmiany opłat związanych z wysyłką. Ponadto, w przypadku zwróconych produktów, sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą w wysokości 80 zł za przesyłkę przy założeniu, że zwrot nie spełnia wymagań określonych w Polityce Zwrotów.

(b) W przypadku niedostępności produktu Glamira po zamówieniu sprzedawca dokona zamówienia wybranych produktów tak szybko, jak to możliwe, niezwłocznie powiadamiając o tym klienta oraz wskazując przewidywany termin dostawy. Aby przyspieszyć dostawę, produkty oznaczone są za pomocą specjalnych symboli sygnalizacji świetlnej . Produkty oznaczone na zielono są dostępne w magazynie i/lub mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie.

(c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo – jeśli wymagają tego okoliczności – dostarczenia przesyłki produktów w oddzielnych częściach. W takich przypadkach, wszelkie działania umotywowane będą najlepszym interesem klienta, a sam klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

7. Przeniesienie ryzyka

(a) W odniesieniu do klienta: Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie produktu lub produktów niezwłocznie po otrzymaniu dostawy w celu określenia ich zgodności z zamówieniem. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, klient powinien opisać wszelkie niezgodności dostarczonego produktu (tj. dowody naruszeń, uszkodzenia produktu, brakujące produkty lub produkty inne niż wskazano w zamówieniu i/lub dokumentach przewozowych) w formie pisemnej bezpośrednio na oświadczeniu przedłożonym przez przewoźnika. Należy pamiętać, że ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia zakupionego przedmiotu – z uwzględnieniem przekazanych do realizacji transakcji – przenoszone jest na klienta z chwilą gdy przedmiot zostaje przekazany.

(b)W odniesieniu do wykonawców: ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu jest przenoszone na wykonawcę z chwilą przekazania, lub, w przypadku zrealizowanej transakcji, z chwilą gdy produkty zostaną przekazane do przewoźnika, jednostki frachtowej, lub innej jednostki obowiązanej do wykonania wysyłki.

Odmowa przyjęcia dostawy przedmiotu przez klienta lub wykonawcę będzie wciąż traktowana jako przekazanie.

(c) Po procesie składania zamówienia, z uwzględnieniem szczegółowej strony produktu i strony realizacji transakcji, cena produktu wskazana w otrzymanym przez Ciebie e-mailu potwierdzającym nie obejmuje „opłat niestandardowych"(jeśli przewidziano) stosowanych dla eksportu i importu w Twoim kraju. Złożenie zamówienia potwierdza wyrażenie bezwarunkowej zgody na warunek, o tym że klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich dodatkowych opłat.

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

(a) Rezygnacja z zamówienia

(i) Jeśli sprzedawca nie spełnia wstępnego terminu dostawy, zobowiązany jest poinformować o tym klienta w odpowiednim czasie. W przypadku przerw w działalności gospodarczej sprzedawcy, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, lub przerw podwykonawców, czas dostawy zostanie przedłużony zgodnie z długością przerwy. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez zwrot produktów i złożenie Formularza Zwrotu Zamówienia do dostawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania produktów, o ile spełnione zostaną warunki Polityki Zwrotów. Jednak mają zastosowanie wyjątki i dotyczą one produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami klienta, lub które zostały dostosowane do specyficznych wymagań klienta.

(ii) Okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez sprzedawcę pisemnych instrukcji od klienta o anulowaniu zamówienia (w przypadku jednego zamówienia dostarczanego w kilku oddzielnych częściach, okres ten nie rozpocznie się do momentu otrzymania pierwszej części dostawy) oraz nie wcześniej niż z chwilą gdy dostawca spełni swoje obowiązki informacyjne i inne zobowiązania prawne. Aby odstępstwo od umowy przebiegało bez opóźnień, należy złożyć wniosek oraz produkty w odpowiednim czasie.

Odstępstwo od umowy należy kierować do:

GLAMIRA.pl

GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria
Telefon: 800 088 618 (Numer bezpłatny)
Email: service@glamira.pl

(b) Konsekwencje odstępstwa:

(i) Aby odstępstwo przebiegło pomyślnie, wszystkie produkty lub środki, które przekazywane były pomiędzy dwoma stronami w trakcie transakcji muszą zostać zwrócone, a wszystkie otrzymane z tego tytułu korzyści (np. odsetki) muszą zostać oddane. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić produktów, lub jest w stanie zwrócić tylko część z nich, bądź jest w stanie zwrócić je w stanie uszkodzonym, klient będzie zobowiązany do złożenia rekompensaty na rzecz dostawcy na pełną wartość produktów, jeśli klient wykorzystał zakupiony przedmiot wbrew dobrej wierze, lub dla prywatnej korzyści w niewłaściwy sposób i nie będzie miał wpływu na ważność i skuteczność prawa do odwołania. Odszkodowanie nie będzie wymagane w przypadku produktów, które zostały użyte do celów, do których były przeznaczone.

(ii) Koszt przesyłki zwrotnej musi być uiszczony przez klienta. Sprzedawca nie może przyjąć przesyłki zwrotnej w przypadku gdy przesyłka nie posiada znaczka pocztowego lub jest niedostatecznie ostemplowana.

Sprzedawca musi rozpocząć przetwarzanie zwrotu klienta w ciągu 2 - 4 dni roboczych od otrzymania produktu. Sprzedawca zorganizuje odbiór artykułów, które nie mogą być dostarczone za pomocą przesyłki pocztowej.

Sprzedawca musi wypełnić zobowiązania dotyczące zwrotu płatności w terminie 30 dni od dnia wysłania zgłoszenia na temat odstępstwa, lub w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu produktów. Sprzedawca ma prawo oceny, wedle własnego uznania, czy produkty zwrócone do Glamira znajdują się w oryginalnym stanie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy którykolwiek z produktów, które klient pragnie zwrócić, zostaje zgubiony, nieprawidłowo wysłany lub dostarczony z opóźnieniem; stąd też, klient ponosi ryzyko związane z wybraną metodą wysyłki.

(iii) Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku następujących produktów:

Produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta i dostosowane do jego specyficznych wymagań, nie spełniają warunków zwrotu.

9. Zwroty

(a) Jeżeli klient jest osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia bez intencji związanych z działalnością komercyjną lub niezależną, to jest on konsumentem, a zatem przysługuje mu prawo do odwołania i zwrotu, jak określono poniżej.

W świetle obowiązującego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu, klient zobowiązany jest do zwrotu produktów w oryginalnym stanie i opakowaniu.

(b) Odstąpienie jest dla klienta bezpłatne tylko wtedy, gdy produkty nie są grawerowane i nie zawierają żadnych indywidualnych dostosowań i/lub szczegółów.

10. Gwarancja

(a) Dostarczony produkt może nieznacznie się różnić od produktów przedstawionych w internecie, w stopniu akceptowalnym, zaś klient wyraża zgodę na sprawdzenie informacji o produkcie przed potwierdzeniem zamówienia (patrz punkt 2 Regulaminu).

(b) Sprzedawca może początkowo wybrać pomiędzy żądaniem gwarancji poprzez późniejsze zadośćuczynienie poprzez dokonanie naprawy lub wymianę dostawy. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji wybranego typu zadośćuczynienia, jeżeli jest ono osiągalne tylko w oparciu o nieracjonalne koszty i jeżeli inny rodzaj zadośćuczynienia nie przyniesie znacznych niedogodności dla klienta.

W przypadku wykonawców, sprzedawca początkowo wybierze rozwiązanie lub zastępstwo gwarancji na produkt.

(c) Jeżeli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, klient może domagać się zarówno obniżenia kosztów lub unieważnienia umowy (odstąpienia od umowy). W przypadku drobnych wad, klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, z uwzględnieniem wzajemnych interesów. W razie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec partnera umowy, w zastępstwie wykonania dostawy lub usługi, klient może żądać odszkodowania za zmarnowane wydatki, których klient dokonał przy odbiorze, i do których jest on uprawniony. W przypadku roszczeń klienta o odszkodowanie za poniesione szkody, obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w artykule 11 niniejszego Regulaminu.

(d) Prawa klienta w przypadku wad wymagają, aby klient poprawnie wywiązał się ze swoich zobowiązań sprawdzenia i powiadomień. Wykonawcy, zobowiązani są w szczególności do zgłaszania oczywistych wad dostarczonych produktów, tak szybko, jak to możliwe w ciągu dwóch tygodni od otrzymania produktów; niedopełnienie tego obowiązku unieważnia gwarancję. Terminowa wysyłka wadliwych produktów lub szybkie powiadomienie o uszkodzeniach produktu, uznane będą za ważne roszczenia, o ile dokonane zostaną przed upływem wskazanego terminu. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie wszystkich niezbędnych powiadomień i, w szczególności, odnotowanie szczegółów dotyczących powstałych szkód i daty, w której miały one miejsce, a także za zgłoszenie szkody w odpowiednim czasie.

(e) Jeżeli nabywca jest wykonawcą, opis handlowy producenta produktu powinien być jedynym kryterium dla ustalenia, czy jakość produktów spełnia wymagane normy. Żadne inne publiczne oświadczenia, referencje lub reklamy producenta nie będą akceptowane jako umownie obowiązujące opisy produktów.

(f) Okres gwarancji dla klienta wynosi 2 lata od dostarczenia produktów. Okres ten nie obowiązuje, jeżeli klient dopuszcza się umyślnych lub rażących zaniedbań względem produktów. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku strat wynikających z śmiertelnych skutków, fizycznych obrażeń lub uszczerbków na zdrowiu.

(g) Sprzedawca nie zawiera umów dotyczących prawnie wiążących gwarancji z klientem, chyba że ustalono inaczej. Gwarancje producenta pozostają nienaruszone.

11. Ograniczenie Odpowiedzialności

(a) W przypadku niewielkiego zaniedbania obowiązków, odpowiedzialność sprzedawcy i odpowiedzialność podwykonawców będzie ograniczona do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezpośredniej przeciętnej szkody w odniesieniu do rodzaju produktu. Ma to również zastosowanie w przypadkach drobnych naruszeń obowiązków przez przedstawicieli prawnych sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłych naruszeń względem innych zobowiązań umownych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie umownych pozycji prawnych klienta. Umownie pozycje prawne to takie, które ma gwarantować sygnatariuszowi umowa, dla właściwych mu celów. Sprzedawca jest również odpowiedzialny za wszelkie naruszenia tych zobowiązań, które pozwalają na realizację zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pierwszej kolejności, a których przestrzeganie powierza mu użytkownik.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Proszę dokładnie przeczytać pełny tekst naszej Polityki Prywatności, która jest tutaj podsumowana, przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Przesyłając informacje do Strony lub za jej pośrednictwem, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych zgodnie z Polityką Prywatności.

GLAMIRA przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami (UE) 2016/679 - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), UE-USA. Ramy Tarczy Prywatności, a także obowiązujące krajowe ustawodawstwo dotyczące ochrony danych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez GLAMIRĘ

 • Twoje dane kontaktowe - nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail
 • Twój adres IP
 • Szczegóły zakupu, w tym metoda płatności i numer transakcji
 • Historia twojego zamówienia
 • Informacje o obsłudze klienta - wszelka komunikacja i korespondencja między Tobą, a naszym działem obsługi klienta.
 • W wyjątkowych okolicznościach może być konieczne podanie dodatkowych szczegółów dowodu osobistego w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
 • W ograniczonej liczbie przypadków możemy zaproponować Ci przesłanie nam swoich zdjęć, filmów lub innych, w przypadku, gdybyś wyraził chęć uczestnictwa w jednej z naszych loterii, kampanii lub innych wydarzeń.
 • GLAMIRA zastrzega sobie prawo do wysyłania wszystkim klientom zaproszeń do udziału w ankietach badających zadowolenie klientów. Udział zawsze jest opcjonalny.
 • GLAMIRA nie przetwarza, ani nie przechowuje danych Twoich kart bankowych lub innych instrumentów finansowych.

Legalność przetwarzania

 • GLAMIRA przetwarza dane osobowe niezbędne do spełnienia Twojej umowy.
 • GLAMIRA przetwarza dane osobowe niezbędne do spełnienia wymagań przepisów podatkowych, finansowych lub innych przepisów krajowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • W celu dokładnego i poprawnego wykonania i dostarczenia zamówienia.
 • W celu jasnej i dokładnej komunikacji z Tobą w sprawie statusu zamówienia.
 • Do celów gwarancji w okresie gwarancyjnym produktów
 • W celu zapewnienia satysfakcji klientowi i programów lojalnościowych
 • W celu spełnienia wymagań przepisów podatkowych i księgowych - zadeklarowania i rozliczenia się ze sprzedaży.
 • W wyjątkowych okolicznościach GLAMIRA może przetwarzać dodatkowe informacje identyfikacyjne w celu uniknięcia oszustw finansowych lub kradzieży tożsamości.
 • W wyjątkowych przypadkach GLAMIRA może przetwarzać dodatkowe dane, takie jak zdjęcia, filmy i inne media, do celów różnych kampanii lub loterii, tylko w przypadkach, gdy klienci uczestniczą w tych wydarzeniach.
 • Aby móc wysyłać nasz biuletyn i materiały promocyjne, tylko w przypadkach, gdy klienci wyrażają na to zgodę.

Okres, w którym Twoje dane osobowe będą przechowywane:

GLAMIRA przechowuje dane osobowe użytkownika, które zostały przesłane w trakcie rejestracji konta w naszej Witrynie, o ile konto pozostaje aktywne.

GLAMIRA przechowuje Twoje dane osobowe podczas produkcji i dostarczania produktów, jak również przez okres czasu określony w Polityce Zwrotu dla możliwych zwrotów i gwarancji produktu, ale nie dłużej, niż 2 lata lub czas trwania gwarancji.

W przypadku, gdy wymagamy dodatkowych danych do weryfikacji Twojej tożsamości, będziemy przechowywać te dane, dopóki prawny wymóg przechowywania danych nie będzie już istnieć.

W przypadku zbierania danych osobowych do celów poszczególnych kampanii, loterii i wszelkich innych promocji, okres przetwarzania jest określany osobno w każdym przypadku, a uczestnicy są o tym informowani.

Potencjalni odbiorcy Twoich danych osobowych:

GLAMIRA nie przekazuje Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane lub z wyjątkiem potrzeb operacyjnych wymienionych poniżej:

GLAMIRA przekazuje Twoje nazwisko, adres i numer telefonu kurierowi z firmy, która dostarcza Twoje zamówienie.

W wyjątkowych okolicznościach GLAMIRA może potwierdzić Twoje dane osobowe u dostawców usług płatniczych, aby zapobiec oszustwom finansowym lub kradzieży tożsamości.

GLAMIRA przekazuje niezbędne dane osobowe dostawcom usług księgowych, a także organom podatkowym i innym organom publicznym, gdy wymaga tego konkretne ustawodawstwo.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą - w każdej chwili masz prawo do:

 • Otrzymania dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez GLAMIRĘ, a także otrzymania ich kopii
 • Poproszenia o usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie (prawo do bycia zapomnianym), jeśli uważasz, że nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone. Należy pamiętać, że to prawo nie może być wykonane w przypadku, gdy prawo specjalne wyraźnie przewiduje utrzymanie określonego terminu.
 • Poproszenia o poprawienie niedokładnych danych osobowych w przypadkach, gdy nie odpowiadają one prawdzie.
 • Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, po prostu wyślij nam e-mail ze swoją prośbą przez naszą stronę kontaktową lub wyślij nam e-mail na adres service@glamira.pl. Odpowiemy jak najszybciej.
 • W każdej chwili, gdy obawiasz się, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, który wymieniono poniżej.

Nasze zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych:

 • Zabezpiecz swoje hasło i nie udostępniaj go osobom trzecim.
 • Jeśli korzystasz z publicznego komputera (w bibliotece lub kawiarence internetowej), pamiętaj, aby wylogować się z konta przed wyłączeniem komputera.
 • GLAMIRA gwarantuje, że nie kontaktujemy żadnych stron trzecich poza wspomnianymi w tej polityce prywatności, w sprawie Twojego zamówienia.
 • GLAMIRA gwarantuje, iż nie wymagamy od klientów ujawnienia haseł w celu korzystania ze strony. GLAMIRA nie wymaga od klientów ujawnienia danych dotyczących kont bankowych lub innych instrumentów finansowych. Każda prośba tego rodzaju przekazana przez telefon, czat lub e-mail powinna zostać zignorowana.

Jeśli ktoś zgłosił się do Ciebie z taką prośbą, skontaktuj się z GLAMIRĄ, aby natychmiast nam o tym powiedzieć.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

GLAMIRA zapewnia, że podjęliśmy wszelkie administracyjne, techniczne i fizyczne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, dostępem, ujawnieniem albo wykorzystaniem.

GLAMIRA przyjęła własne, wewnętrzne zasady etyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych, a nasi pracownicy przeszli specjalne szkolenie na temat zasad Prawa do ochrony danych osobowych i podstawowych obowiązków firm w związku z GDPR.

Zabezpieczamy naszą stronę i inne systemy za pomocą technicznych i organizacyjnych środków przeciwko utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji lub rozprzestrzenianiu Twoich danych przez osoby do tego nieuprawnione. Pomimo regularnych kontrol, całkowita ochrona przed wszelkimi zagrożeniami jest niemożliwa.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Wszystkie podmioty prawne należące do grupy GLAMIRA działają jako wspólni kontrolerzy w rozumieniu GDPR - (UE) 2016/679 - art. 26.

Wszystkie osoby prawne w ramach grupy GLAMIRA przetwarzają dane osobowe naszych klientów zgodnie ze specjalnie podpisaną przez nas umową, zbieramy te same kategorie danych osobowych naszych klientów, przetwarzamy je tylko w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. GLAMIRA zapewnia, że wszystkie firmy w grupie podjęły takie same środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe.

Jako nasz klient, za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada:

Twój kraj

Odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych

Strona internetowa i dane kontaktowe

Specjalny organ, do którego możesz wnieść skargę

Niemcy
Austria
Szwecja
Belgia
Holandia
Włochy
Węgry
Hiszpania
Rumunia
Polska
Słowacja
Irlandia
Litwa
Portugalia

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Niemcy

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Strona: http://www.bfdi.bund.de/ Obsługa w zakresie skarg podzielona jest między różne organy nadzoru ochrony danych w Niemczech. Lista znajduje się poniżej. https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bułgaria
Chorwacja
Republika Czeska.
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Łotwa
Malta
Słowenia
San Marino
Watykan
Brazylia
Meksyk
Argentyna
Kolumbia
Peru
Boliwia
Ekwador
Honduras
Republika Dominikany
Gwatemala
Kostaryka
Urugwaj
Chile
Chiny
Japonia
Moldova
Singapur
Nowa Zelandia
Czarnogóra
Wietnam
Indie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Afryka Południowa
Hongkong
Serbia
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych - https://www.cpdp.bg/

Szwajcaria
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Szwajcaria

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federalny DP i komisarz ds. informacji - https://www.edoeb.admin.ch

Australia

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australijski komisarz ds. Informacji - https://www.oaic.gov.au/

USA
Gronland
Gujana Francuska
Gwadelupa
Martynika
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Turks i Caicos
Saint-Pierre i Miquelon
Wyspy Owcze
Gibraltar
Wyspy Cooka
Kiribati
Wyspy Marshalla
Sfederowane Stany Mikronezji
Nauru
Palau
Polinezja Francuska

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federalna Komisja Handlu (FTC) - - https://ftccomplaintassistant.gov

Turcja

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza Bahçelievler / İstanbul - Turcja

https://www.glamira.com.tr/

Urząd ochrony danych osobowych https://www.kvkk.gov.tr/

Norwegia

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norwegia

https://www.glamira.no

Zjednoczone Królestwo

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Zjednoczone Królestwo

https://www.glamira.co.uk/

13. Poprawka do Regulaminu

(a) sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, powiadamiając o tym klientów minimum 2 tygodnie przed wejściem zmian w życie. Wcześniejsze powiadomienie będzie miało formę publikacji zmodyfikowanego Regulaminu na stronie GLAMIRA.pl, wraz z podaniem daty, wskazującej kiedy zmiany wejdą w życie.

(b) Jeżeli klient nie wystosuje sprzeciwu wobec zmian w ciągu 2 tygodni po ich opublikowaniu, zmieniony regulamin uznaje się za przyjęty. Uwaga: 2-tygodniowy okres powiadomienia będzie ściśle przestrzegany.

14. Postanowienia końcowe

(a) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem prawa kupna ONZ. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawierają umowy w celach zawodowych lub handlowych, przepisy te stosuje się tylko w przypadku kiedy nie uchylono im prawa do ochrony przyznanej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa będącego miejscem ich stałego pobytu.

(b) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną w rozumieniu prawa publicznego lub aktywów publicznych, wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku możliwości wystąpienia sporu umownego jest sąd właściwy dla miejsca działalności sprzedawcy, chyba że strony zgodzą się na alternatywną jurysdykcję. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do pozwania wykonawcy w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności.